Privacy policy | Scootassist

Privacy Policy

PRIVACY-BELEID SCOOT ASSIST bv
1. In het kader van huidig document verwijst ‘Scoot Assist’ naar Scoot Assist bv met maatschappelijke zetel gevestigd in
België, Patersstraat 100, 2300 Turnhout.
Scoot Assist bv verzamelt en bewaart gegevens die u invult op onze website of die u (schriftelijk of via mail) verstrekt aan ons
of een samenwerkende partner. Deze gegevens worden gebruikt om de noodzakelijke dienst waarvoor u inschreef te kunnen
uitvoeren. Deze informatie kan ook gebruikt worden om u te benaderen met informatie aangaande onze diensten en voorstellen.
Gegevens over bezoekpatronen en site-gebruik worden gebruikt om de website te evalueren voor een bevredigend gebruik
ervan. Scoot Assist verzamelt geen gegevens aangaande uw lichamelijke/geestelijke gezondheid, ras, politieke of religieuze
overtuiging of andere gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de contractuele uitoefening van onze dienstverlening.
2. De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan de Belgische wetgeving en aan de Europese Verordening nr. 2016/679
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens,
de zogenaamde GDPR en alle wijzigingen hiervan.
3. Huidig document betreffende de gegevensbescherming omschrijft het gebruik dat van uw gegevens wordt gemaakt en het
geheel van rechten waarover u beschikt. De toepasselijke contractuele voorwaarden – noodzakelijk voor de uitoefening van de
dienstverlening – blijven ongewijzigd.
4. Voor vragen betreffende de verwerking van uw gegevens, en voor het uitoefenen van uw rechten aangaande, kan u contact
opnemen met onze aangestelde daartoe; Toon van Overbeek – Scoot Assist bv, per post op bovenstaand adres of per e-mail
aan info@scootassist.be met een copie van uw paspoort aan beide zijden in bijlage.
5. Voor de noodzakelijke uitoefening van onze service zullen wij uw gegevens delen met onze partnergegevensontvanger in
deze dienstverlening en onze partner-gegevensontvanger die als gegevensverwerker uw gegevens mede administratie beheert
en verwerkt. Scoot Assist zal er op toezien dat deze partij de gegevens op eenzelfde manier vertrouwelijk en veilig beheert zoals
Scoot Assist.
6. Scoot Assist verwerkt enkel persoonsgegevens op basis van een contractuele overeenkomst, toestemming van de betreffende
persoon, een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting. De verwerkingsdoelen onder verantwoordelijkheid van
Scoot Assist worden gedocumenteerd in het ‘Scoot Assist-Register van de verwerkingsactiviteiten’.
7. Uw rechten vanuit de wetgeving:
– Recht op toegang tot, inzage in, en informatie over uw persoonsgegevens bij Scoot Assist.
– Recht op correctie van uw gegevens bij Bike Assist.
– Recht op gegeven wissing bij Scoot Assist
– Recht op beperking van de verwerking.
– Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens naar een andere verwerker hiervan.
– Recht van bezwaar/zich verzetten tegen verwerking van de gegevens o.b.v.
gerechtvaardigde gronden (b.v. en o.a. voor marketingdoeleinden en wetenschappelijk
onderzoek). Deze rechten kunnen uitgeoefend worden via e-mail aan toon#scootassist.be
of per post zoals hierboven reeds vermeld onder punt 4.
8. De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’
die de wetgeving bepaalt aangaande de plichten van Scoot Assist bv voor de verwerking van uw gegevens.
Meer informatie hierover op www.privacycommission.be.
Klachten hierover kunnen neergelegd worden via mail naar commission@privacycommission.be.